Hirdetési szerződési feltételek

A szechenipihenokartya.hu üzemeltetője az ActivConto Kft (Szolgáltató) lehetőséget biztosít a SZÉP Kártya Elfogadóhely (Hirdető) számára bekerülni a kereshető adatbázisba.

A hirdetésben egy SZÉP Kártya Elfogadóhely részletesen bemutatható szövegesen, és képpel, valamint lehetőséget van a Elfogadóhely iránt érdeklődő látogatóknak, hogy az Elfogadóhely által megadott címen, email címen, weboldalon, telefonszámon elérhesse Elfogadóhelyet.

A minden elfogadóhely csak egyszer szerepelhet az adatbázisban. Ha egy Elfogadóhely, megtöbbszörözi megjelenítését, ill. megszegi ezen feltételeket, a hirdetési lehetőségből kizárásra kerül.

A hirdetésfeladás csak a Hirdetési szerződési feltételek elfogadása után lehetséges.

A hirdetéseket az Adminisztrátorunk ellenőrzése után jelenítjük meg. Vagyis a Szolgáltató jogosult a megjelenését követően a megjelentetni kívánt hirdetés szövegét és tartalmát ellenőrizni, hogy megfelel e az oldal követelményeinek.

Az Elfogadóhely kötelezettséget vállal arra, hogy Szerződés szerint fizetendő díjat esedékességükkor megfizeti.

A teljesítés feltétele, hogy a Szolgáltató az Elfogadóhely által, a megjelenéshez szükséges képeket legkésőbb a megjelenést megelőző munkanapig megkapja.

Az Elfogadóhely jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Hirdetés miként került a weboldalon bemutatásra. Kifogásait a Hirdetés megjelentetésétől, illetve megváltoztatásától számított 3 munkanapon belül köteles e-mailen jelezni Szolgáltató felé. Ennek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A SZERZŐDÉS HATÁLYA

A jelen szerződést a felek a megjelenés/hirdetés díjának beérkezésének időpontjától kezdődően egy év időtartamra kötik. Szerződő felek a szerződés meghosszabbításáról annak lejárta előtt megállapodhatnak.

DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

A hirdetési szolgáltatás díja 6.000 Ft + áfa Elfogadóhelyenként. A díj előre esedékesek. A díjról a Szolgáltató sikeres regisztrációt követően e-mailben díjbekérőt küld a regisztrált Elfogadóhely felé, aki annak megfizetésére köteles, banki átutalással. A hirdetés megjelenik 48 órán belül, azután, ha a díjbekérő alapján az összeg beérkezik a Szolgáltató számlájára. Számla kiállítására és postázására a teljes szerződéses összeg beérkezése után kerül sor, a regisztrációkor megadott postacímre.

SZERZŐI JOGOK

Elfogadóhely szavatosságot, és felelősséget vállal azért, hogy Szolgáltatónak a Hirdetés Internetre helyezéséhez és Interneten tartásához rendelkezésre bocsátott védjegyek, szövegek, grafikai- és hang-elemek jogszerűen felhasználhatók, és ezek felhasználási jogát Szolgáltató részére biztosítja.

Az Elfogadóhely által feltöltött adatok tartalmáért és az azokban található fényképekért az ActivConto Kft. nem vállal felelősséget. Amennyiben a tudomására jut, hogy az Elfogadóhelyek által a Weboldalra feltöltött bejegyzések, vélemények vagy fényképek harmadik fél személyiségi vagy szerzői jogait sértik, ezeket azonnal előzetes értesítés nélkül eltávolítja.

Az Elfogadóhelyek elfogadják, hogy a szechenyipihenokartya.hu oldalra feltöltött tartalmakat és fényképeket a ActivConto Kft. felhasználhatja nyomtatott vagy egyéb online kiadványokban. A Weboldal az ActivConto Kft. tulajdonát képezi, annak bármilyen terjesztése, másolása, egyéb felhasználása csak a tulajdonos írásbeli engedélyével lehetséges.

FELELŐSSÉG

A Szolgáltató szavatol azért, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás mindenben alkalmas a szerződésszerű teljesítésre, ennek megfelelően a jelen Szerződés érvényességi ideje alatt Hirdetés elérhető legyen.

Abban az esetben, ha a szolgáltatás hozzáférhetetlensége egyik félnek sem felróható okból következik be, arra az időtartamara, amely időtartama alatt a Hirdetés nem érhető el, arra az időre Szolgáltató nem jogosult szolgáltatási díjra. Ilyen esetben a kiesett szolgáltatási idővel köteles meghosszabbítani a lejárat dátumát vagy a kieső idő arányában szolgáltatási díjat visszafizetni.

Az oldalon megjelenő Elfogadóhely tudomásul veszi, hogy a felrakott hirdetésért felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információkért, azok helyességéért vagy valóság tartalmáért. Ezen tartalmakat az Elfogadóhelyek készítik, ezért ők tartoznak felelősséggel.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért melyek a Szolgáltató weboldalain található információból fakadnak illetve azzal kapcsolatosak, vagy jogszabályváltozásból adódnak.

Szolgáltató kizárja felelősségét Hirdetés félrevezető, valóságnak nem megfelelő, jogszabályt sértő tartalma által okozott minden kár, igény, eljárás, büntetés, bírság és egyéb hátrányos jogkövetkezmény alól. Az Elfogadóhely vállalja, hogy mentesíti és kártalanítja Szolgáltatót a fentiek bármilyen előfordulása esetén. Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy indokolási kötelezettség nélkül, szabad mérlegelése szerint a Hirdetés Internetre helyezését elutasítsa. Az elutasítás tényét haladéktalanul közli az Elfogadóhellyel.

VIS MAIOR

Amennyiben a szerződő felek bármelyike vis maior következtében nem tudja a Szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni, abban az esetben nincs helye jelen Szerződés azonnali hatályú felmondásának. A vis maiorra okot adó körülmény beálltáról a bármelyik fél haladéktalanul köteles hitelt érdemlő módon értesíteni a másik szerződő felet. Vis maior esetén az Elfogadóhely mentesül a díjfizetési kötelezettsége alól mindaddig, amíg a Szolgáltató a vis maior miatt nem képes a Szerződés tárgyát képező hirdetési szolgáltatást biztosítani.

Jelen Szerződés értelmezése szempontjából vis maiorra okot adó eseményen olyan eseményt kell érteni, amelyet a nem teljesítő szerződő félen kívül álló elháríthatatlan külső erőhatás idéz elő, így különösen természeti jelenségek, harci cselekmények, sztrájkok stb.